Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van 4-STROKE MX SERVICE BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 56651988.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen,diensten en of verkoopovereenkomsten van 4-STROKE MX SERVICE BV.

1.2 4-STROKE MX SERVICE BV verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing worden verklaard en stelt deze voorwaarden er voor in de plaats.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 De aanbiedingen van 4-STROKE MX SERVICE BV zijn vrijblijvend en kunnen tot onmiddellijk tot de aanvaarding worden herroepen of gewijzigd, tenzij de aanbieding een uitdrukkelijke termijn bevat.

2.2 Aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren.

2.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de stand van de wetenschap en de techniek ten tijde van de aanbieding.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, dan wel doordat 4-STROKE MX SERVICE BV met uitvoeringshandelingen is begonnen.

3.2 Tegenover opdrachtgever heeft de administratie van 4-STROKE MX SERVICE BV volledige bewijskracht.

3.3 De schriftelijke aanvaarding of orderbevestiging van 4-STROKE MX SERVICE BV geldt als volledig bewijs, dan wel bij gebreke daarvan de factuur, behoudens eventuele onjuistheden die opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van verzending schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

3.4 Afwijkende afspraken zijn eerst bindend nadat 4-STROKE MX SERVICE BV deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.5 Bij het verlenen van de opdracht gaat opdrachtgever akkoord met de materiaalspecificaties als opgenomen in de offerte of in de opdrachtbevestiging van 4-STROKE MX SERVICE BV.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Voor de door 4-STROKE MX SERVICE BV geaccepteerde opdrachten gelden de prijzen en voorwaarden welke schriftelijk zijn overeengekomen.

4.2 Prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, af fabriek, dus exclusief vervoer en of verzending, verpakking, assurantie, te heffen rechten of belastingen van overheidswege etc.

4.3 Prijzen zijn exclusief BTW

4.4 4-STROKE MX SERVICE BV heeft het recht om, prijsstijgingen, waaronder inbegrepen prijzen van grondstoffen, door te berekenen aan opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling

5.1 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuur datum te geschieden, zonder aftrek of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 4-STROKE MX SERVICE BV is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.

5.3 Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet, is 4-STROKE MX SERVICE BV zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.

5.4 Indienopdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is 4-STROKE MX SERVICE BV gerechtigd vanaf de factuurvervaldatum een vertragingsrente in rekening te brengen overeenkomstigde wettelijke rente.

5.5 Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever 4-STROKE MX SERVICE BV schriftelijk in gebreke te stellen.

6.2 Als levertijd geldt het bepaalde in de schriftelijke overeenkomst, opdracht of opdrachtbevestiging.

6.3 In geval van overschrijding van de levertijd komt opdrachtgever geen recht van schadevergoeding, van (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst of enig opschorting recht toe.

Artikel 7 Levering

7.1 Levering geschiedt “af fabriek” dan wel op een door partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen plaats.

7.2 Het risico voor te leveren zaken gaat op opdrachtgever over onmiddellijk na aflevering.

7.3 Afleveringen elders dan “af fabriek”, alsmede retourzendingen geschieden voor rekeningen risico van opdrachtgever, terwijl opdrachtgever gehouden is het transportrisico te verzekeren.

7.4 De door 4-STROKE MX SERVICE BV verstrekte gegevens en specificaties zijn indicatief en gelden slechts voorzover opdrachtgever de instructies en voorschriften van 4-STROKE MX SERVICE BV nauwgezet opvolgt.

7.5 Indien de zaken door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. 4-STROKE MX SERVICEBV is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico vanopdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echterin een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan derden.

7.6 Onverminderd het in artikel 4.2 bepaalde zullen zaken – indien noodzakelijk en uitsluitend ter beoordeling van 4-STROKE MX SERVICE BV  voorzien worden van een verpakking, waarin de zaken gebruikelijk worden verhandeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verpakking wordt door 4-STROKE MX SERVICE BV niet teruggenomen.

7.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven zaken die ter bewerking, reparatie of inspectie zijn afgegeven bij 4-STROKE MX SERVICE BV voor risico van opdrachtgever.

7.8 Voor uitleg van de handelstermen zijn de meest recente “Incoterms”,uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, van toepassing.

Artikel 8 Reclame en aanvaarding

8.1 Alle goederen worden door 4-STROKE MX SERVICE BV voorafgaand aan de aflevering zorgvuldig onderzocht. Opdrachtgever is evenwel gehouden bij afleveringen of bij beëindiging van werkzaamheden alle zaken en werken zelf te inspecteren en te keuren.

8.2 Indien opdrachtgever niet binnen vier dagen na ontvangst, onder opgave van redenen reclameert, dan is de levering onvoorwaardelijk aanvaard.

8.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de onder 2 genoemde termijnen kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en binnen de geldende garantietermijn te worden gemeld.

8.4 Indien echter beproeving of keuring door opdrachtgever bij 4-STROKE MX SERVICE BV of op de overeengekomen plaats van levering heeft plaatsgevonden dient reclamering bij deze inspectie of keuring plaats te vinden.

8.5 Indien opdrachtgever materialen van bepaalde kwaliteit of met certificaten of andere normeringen heeft voorgeschreven, biedt 4-STROKE MX SERVICE BV opdrachtgever de gelegenheid deze materialen te controleren bij 4-STROKE MX SERVICE BV of op het werk onmiddellijk nadat 4-STROKE MX SERVICE BV opdrachtgever heeft bericht dat de materialen klaar voor inspectie zijn. Artikel 8.4 is van overeenkomstige toepassing.

8.6 Geringe afwijkingen zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.

8.7 Indien opdrachtgever bijzondere additionele onderzoeken wenst, dient opdrachtgever de betreffende normen en specificaties op te geven. Onderzoeken zullen op verzoek van de opdrachtgever in diens aanwezigheid worden gehouden. Alle kosten verbonden aan deze onderzoeken komen voor rekening van opdrachtgever.

8.8 Bij gebruik, verwerking en of verbruik van geleverde zaken is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties, en vervalt elke aansprakelijkheid van 4-STROKE MX SERVICE BV voor schade die na deze handelswijze optreedt.

8.9 Retourzendingen worden door 4-STROKE MX SERVICE BV slechts geaccepteerd, nadat 4-STROKE MXSERVICE BV na ontvangst van de schriftelijke en met redenen omklede klacht van opdrachtgever hiertoe schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Opdrachtgever is gehouden de nadere instructies van 4-STROKE MX SERVICE BV voor de retourzending in acht te nemen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Zolang opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomst heeft voldaan blijft 4-STROKE MX SERVICE BV eigenares van alle verkochte en of geleverde goederen, waarbij de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

9.2 Opdrachtgever heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, zolang hij niet al zijn verplichtingen jegens 4-STROKE MX SERVICE BV is nagekomen.

9.3 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt heeft 4-STROKE MX SERVICE BV zonder dat een ingebrekestelling is vereist het recht overgave van haar eigendom op te eisen.

9.4 Opdrachtgever verschaft al dan niet op verzoek van 4- STROKE MX SERVICE BV onmiddellijk en schriftelijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom aan 4-STROKE MX SERVICE BV toebehorende goederen, in het bijzonderover rechten van derden op deze goederen.

9.5 Indien opdrachtgever zich niet aan de sub 9.4 genoemde verplichting houdt, is opdrachtgever voor elke overtreding een boete van 10% van het nog niet betaalde gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 10 Adviezen en bescheiden

10.1 Alle door 4-STROKE MX SERVICE BV verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteit, resultaten en of te verwachten prestaties van te leverengoederen of te verrichten werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend en worden alleen gedaan bij wijze van niet bindende informatie. Slechts de gegevens vermeld in de schriftelijke overeenkomst of de opdrachtbevestiging zijn bindend.

10.2 Door 4-STROKE MX SERVICE BV opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden,te allen tijde eigendom van 4 STROKE MX SERVICE BV en dienen op eerste verzoek van 4 STROKE MX SERVICE BV te worden terug gegeven.

10.3 4-STROKE MXSERVICE BV is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties ofandere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke 4-STROKE MXSERVICE BV door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

10.4 Indien 4-STROKE MX SERVICE BV in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst of in de opdrachtbevestiging verwijst naar technische, veiligheid-, kwaliteit- en of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten wordt opdrachtgever geacht deze te kennen en deze in acht te nemen.

10.5 De in dit artikel genoemde zaken mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van 4-STROKE MXSERVICE BV niet worden gekopieerd of nagemaakt, noch aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand worden gesteld.

Artikel 11Garantie

11.1 4-STROKE MXSERVICE BV verleent gedurende 12 maanden na aflevering garantie voor materiaal-en fabricagefouten.

11.2 De garantiesub 1 houdt in dat 4-STROKE MX SERVICE BV uitsluitend op grond van haar beoordeling, voor haar rekening de fouten herstelt of het geleverde geheel ofgedeeltelijk terugneemt of vervangt.

11.3 Alle overige kosten zijn voor rekening van opdrachtgever, ondermeer transportkosten,reiskosten en kosten van demontage en montage. Zaken blijven bij de uitvoeringvan de garantieverplichting volledig voor risico van opdrachtgever.

11.4 4-STROKE MX SERVICE BV verleent geen garantie indien:

-de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of een andere oorzaak dan de ondeugdelijkheid van het materiaal of de fabricage;

-in overleg met opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen zijn geleverd;

-de oorzaak van de fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;

-niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.

11.5 Iedere aanspraak op garantie door opdrachtgever vervalt indien:

-het fouten betreft welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage;

-opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van 4-STROKE MX SERVICE BV gedurende de garantietermijn wijzigingen en of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten;

-opdrachtgever niet, of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere overeenkomst samenhangend voortvloeit.

11.6 Voor onderdelen die niet door 4-STROKE MX SERVICE BV zelf zijn vervaardigd, verleent 4-STROKE MX SERVICE BV de garantie zoals deze aan 4-STROKE MX SERVICE BV door haar leveranciers daadwerkelijk wordt verleend.

11.7 Garantie wordt niet verleend op zaken, materialen, fabricage methoden en ontwerpen(waaronder begrepen hardware en software) die door opdrachtgever worden voorgeschreven, alsmede voor alle gebreken die hierdoor bij andere materialenen goederen direct of indirect zijn veroorzaakt.

Artikel 12Aansprakelijkheid

12.1 4-STROKE MXSERVICE BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het toepassen en of gebruiken van de door haar geleverde zaken, schade direct of indirect voortvloeiend uit de opslag van de door haar geleverde zaken, ook al is de eigendom daarvan door haar voorbehouden, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade alsgevolg van gebrekkige informatie of materialen van de koper.

12.2 4-STROKE MX SERVICE BV is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht, waaronder wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en niet aan 4-STROKE MX SERVICE BV zijn toe te rekenen.

12.3 De in dit artikel opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 4-STROKE MX SERVICE BV of haar leidinggevende ondergeschikten.

12.4 4-STROKE MX SERVICE BV zal nimmer gehouden zijn om meer schade te vergoeden dan de factuurwaarde van de opdracht waaruit de schade voortvloeit, dan wel het door haar verzekeraars daadwerkelijk uit te keren schadebedrag als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het geval de factuurwaarde hoger is.

Artikel 13 Productenaansprakelijkheid

13.1 Opdrachtgever vrijwaart 4-STROKE MX SERVICE BV voor alle aanspraken van derden op grond van productenaansprakelijkheid, die na aflevering door 4-STROKE MX SERVICE BV optreden.

13.2 Opdrachtgever is gehouden om binnen 3 werkdagen nadat opdrachtgever is aangesproken op grond van de wettelijke regeling van productenaansprakelijkheid 4-STROKE MX SERVICE BV hiervan op de hoogte te stellen. 4-STROKE MX SERVICE BV zal waar mogelijkmedewerking verlenen aan de afhandeling van de aansprakelijkheidsstelling.

Artikel 14 Verplichtingen opdrachtgever

14.1 Opdrachtgever is verplicht 4-STROKE MX SERVICE BV en haar direct betrokken personeelsleden onmiddellijk te waarschuwen indien de constructies, tekeningen, werkwijze en aanwijzingen, dan wel de goederen of hulpmiddelen, die afkomstigzijn van 4-STROKE MX SERVICE BV of die opdrachtgever heeft voorgeschreven of ter beschikking heeft gesteld, gebreken vertonen.

Artikel 15 Vrijwaring

15.1 Opdrachtgever is gehouden 4- STROKE MX SERVICE BV te vrijwaren voor alle kosten en schadewaarin 4 STROKE MX SERVICE BV mocht vervallen doordat derden een vordering op 4STROKE MX SERVICE BV instellen terzake van enig feit,waarvoor aansprakelijkheidjegens opdrachtgever in deze voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 16Derdenbedingen

16.1Allebedingen in deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowelin dienst van 4 STROKE MX SERVICE BV als derden voor wier handelen dan welnalaten 4 STROKE MX SERVICE BV aansprakelijk kan zijn.

Artikel 17Annulering

17.1 Annuleringdoor opdrachtgever is slechts mogelijk indien 4 STROKE MX SERVICE BV daarintoestemt.

17.2 In hetgeval 4 STROKE MX SERVICE BV instemt met de annulering is opdrachtgever een vergoedingvan 15% van de overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij de gemaakte kostenplus winstderving dit bedrag te boven gaan, in welk geval de werkelijke kostenverschuldigd zijn.

Gemaaktekosten omvatten mede al dan niet op termijn ingekochte materialen engrondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door 4 STROKE MXSERVICE BV betaalde prijs, inclusief loonkosten.

17.3 Alleaanspraken of rechten van opdrachtgever terzake van het reeds door 4 STROKE MXSERVICE BV gepresenteerde vervallen in geval van annulering.

17.4In gevalvan annulering vrijwaart opdrachtgever 4 STROKE MX SERVICE BV tegen vorderingenvan derden als gevolg van de annulering.

Artikel 18Beëindiging

18.1 Indienopdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens4 STROKE MX SERVICE BV in gebreke blijft is 4 STROKE MX SERVICE BV zonderingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd hetrecht van 4 STROKE MX SERVICE BV op volledige vergoeding van kosten, schade,interesten, gederfde winst en alle verdere rechten op grond van de wet.

18.2 Debevoegdheid tot ontbinding komt 4 STROKE MX SERVICE BV ook toe indien 4 STROKEMX SERVICE BV oordeelt dat opdrachtgever verminderd kredietwaardig is, dan weldat opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat vanfaillissement wordt verklaard of bij staking of liquidatie van de ondernemingvan opdrachtgever.

Artikel 19Overmacht

19.1 In gevalvan overmacht is 4 STROKE MX SERVICE BV bevoegd haar leveringsverplichtingengeheel of gedeeltelijk op te schorten, dan welzonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als beëindigd tebeschouwen, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interestenaan opdrachtgever gehouden te zijn.

19.2 Onderovermacht aan de zijde van 4 STROKE MX SERVICE BV wordt in ieder geval medebegrepen:

a.schade ten gevolge van natuurrampen en of stormschade;

b.oorlog, oorlogsgevaar en of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiginghier van in Nederland en ofandere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;

c.werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm vanstoring en of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering vangoederen of grondstoffen wordt belemmerd;

d.verlies of beschadiging van goederen bij transport;

e.ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;

f.wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringenworden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden;

g.verbod tot of belemmering van levering aan 4 STROKE MX SERVICE BV opgelegd doororganisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerkingwaarbij 4 STROKE MX SERVICE BV is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt;

h.gebrek en of storingen in middelen van vervoer, productie-apparatuur ofenergievoorzieningen;

i.brand en andere ongevallen in het bedrijf van 4 STROKE MX SERVICE BV;

j. nietof niet tijdige levering aan 4 STROKE MX SERVICE BV door leveranciers inNederland en of andere landen;

k.stagnatiein Nederland en of andere landen in aanvoer van goederen, grondstoffen enofenergie.

Artikel 20 Verzekeringen

20.1 Opdrachtgeververplicht zich de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en aan te houden.

Deverzekering dient mede het belang van 4 STROKE MX SERVICE BV te omvatten,waaronder begrepen het belang dat ingevolge de levering nog geen eigendom vanopdrachtgever is geworden. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij eencalamiteiten aan 4 STROKE MX SERVICE BV te vergoeden.

20.2 Deafsluiting van de verzekeringen geschiedt voor rekening en risico vanopdrachtgever.

20.3 4 STROKE MXSERVICE BV is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruikelijk doorverzekering is gedekt.

Artikel 21 Nietigheid

21.1Indien eenvan de bedingen van deze voorwaarden nietig wordt geoordeeld heeft dit geengevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemenevoorwaarden.

Artikel 22 Toepasselijk recht

22.1 Alleovereenkomsten waarop deze voorwaarden van 4 STROKE MX SERVICE BV toepasselijkzijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

22.2Detoepasselijkheidvan het Weensekoopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijnovereengekomen.

Afschriften worden door 4 STROKE MX SERVICEBV op verzoek kosteloos toegezonden.